seaman

dotpay
geotrust

O

O
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | V | X | Y | Z |

O/C
Ore Carrier ; Open Charter
OAL Overall Length - Długość całkowita.
OAPEC Organization of Arab Petroleum Exporting Countries - Organizacja krajów arabskich, eksporterów ropy naftowej.
OAU Organisation of African Unity - Organizacja Jedności Afrykańskiej.
OBO Ore Bulk Oil - statek o specjalnej konstrukcji pozwalającej na przewożenie ładunków masowych takich jak rudy metali, zboże i inne.
OBO-carrier Statek zbudowany do przewozu zdywersyfikowanych ładunków masowych (n.p. Oil/Bulk/Ore).
OBQ

On Board Quantity tł. Ilość na burcie - odnosi się do ładunku, bunkru (paliwa maszynowego) lub słodkiej wody, które znajdują się na pokładzie statku przed rozpoczęciem czarteru, podróży lub operacji załadunku. Również ilości w zbiornikach ładunkowych dowolnego materiału bezpośrednio przed załadunkiem. Mogą one obejmować: poprzedni łądunek, olej / emulsja wodną, woda, nie ciekłych osadów węglowodorowych i popłuczyn.

OCIMF Oil Companies' International Marine Forum (London)
OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - 25 krajów członkowskich.
Działalność w strefie przybrzeżnej (Offshore activities - O.A.). Dla firm posiadających statki, OA obejmuje działania związane z poszukiwaniem, rozwojem i eksploatacją złóż ropy i gazu na morzu.

Najważniejsze z nich to: Zbieranie danych sejsmicznych, wiercenie i badanie dna, odkrywanie złóż, holowanie i obsługa kotwic, usługi zaopatrzeniowe, transport sprzętu i modułów, heavylifts, operacje nurkowania i prac podwodnych, korzystanie z ROVs do układania rur, zadania wykonywane przez jednostki serwisowe, pływające hotele oraz inne prace konstrukcyjne .

Akcje ratownicze i ratunkowe są również ważnym aspektem. Załadunek tankowców na morzu za pomocą boi lub urządzeń na dnie morza, jest jeszcze jedną cechą norweskich działań na morzu.

Offshore service vessels Ogólny termin na statki specjalistyczne używane podczas badań, rozwoju oraz produkcji ropy i gazu na morzu.
OFS Oljearbeidernes Fellessammenslutning (Stavanger) - Norweska Federacja związków zawodowych w przemyśle naftowym.
OFU Offshoren'ringens Forhandlingsutvalg - Komitet Negocjacyjny ds. przemysłu offshore.
OGLA Offshore Galveston Lightering Area
OIC Officer In Charge - Oficer dowodzący. Jakikolwiek oficer na statku, nadzorujący i odpowiadający za wykonywane zadanie.
Oil spill compensation

Odszkodowania za wycieki ropy jest międzynarodowym uregulowaniem dwóch konwencji - Konwencja o odpowiedzialności cywilnej (CLC - The Civil Liability Convention) - (tj. Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami - 1969) regulujące odpowiedzialność właścicieli statków i utworzenia Konwencji o Funduszu (tj. Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu na rzecz szkód spowodowanych zanieczyszczeniem olejami, 1971).

Z funduszu finansowanego przez właścicieli ładunków (rafinerie) wypłacane są odszkodowania,:

  • jeżeli armator nie może ponosić odpowiedzialności,
  • jeśli odszkodowanie wypłacone nie jest odpowiednie, czyli nie przekracza  maksymalnej sumy zawartej w klauzuli.
Oil String

Ostatni odcinek rury płuczkowej zacementowana w miejscu. Zwany także Inner Conductor'em lub Production Casing'iem.

Oil-tanker 

Zbiornikowiec do przewozu ropy naftowej lub produktów rafinacji. Jeśli statek jest przystosowany do przewozu różnego rodzaju ładunków równocześnie, nazywa się Parcel tanker.

Zbiornikowiec transferowy (shuttle tanker) przewozi ropę z pól naftowych do terminali.

Tankowce (zbiornikowce) zostały stworzone specjalnie do transportu produktów rafinacji ropy naftowej, często ze zbiornikami pomalowanymi lub pokrytymi od wewnątrz specjalną farbą, nazywa się je product carrier'ami.

OLF Oljeindustriens Landsforening (Stavanger) - Federacja pracodawców przemysłu naftowego.
OMB Office of Management and Budget (U.S.) - Biuro ds. Zarządzania i Budżetu.
OMS Office of Marine Safety (U.S.) - Urząd Bezpieczeństwa Morskiego
On Stream The phase where the oil/gas production is started through the main pipe. Etap, w którym ropa / gaz jest puszczany poprzez główny rurociąg.
OPA Oil Pollution Act (USA)
OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries (Vienna) - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (Wiedeń)
Ore/oil carrier

Statek wyposażony w ładownie do ładowania oddzielnie ładunku rudy. Gdy statek przewozi ropę , ładownie do przewozu rudy mogą zostać także użyte aby wykorzystać maksymalnie powierzchnię ładunkową.

OSSL Oljeserviceselskapenes Landsforening - The Association of Norwegian Oil Industry Service Companies - Stowarzyszenie Norweskich firm świadczących usługi dla przemysłu naftowego.
OSV Offshore Support Vessel

REKLAMY GOOGLE
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź