seaman

dotpay
geotrust

C

C
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | V | X | Y | Z |

C&E Customs and Excise - Brytyjski Urząd Ceł.
C&F Cost and Freight - Towary są sprzedawane na zasadzie, że sprzedający organizuje transport drogą morską oraz dostawę do odbiorcy.
C.I.S. Confederation of Independent States (były Związek Radziecki - zobacz też FSU) - WNP, Wspólnota Niepodległych Państw tworzona przez byłe republiki radzieckie.
C/O/H Cuba / Orinoco / Haiti
CA Central America - Ameryka Centralna.
CAACE Comit des Associations d'Armateurs de la Communaut Europenne (Brussels) - Organizacja armatorów z krajów wspólnoty Unii Europejskiej.
CABA Containing Air Breathing Apparatus - tł. "Zawiera aparat oddechowy"
CABAF Currency And Bunker Adjustment Factor - zobacz CAF i BAF
Cabotage Żegluga przybrzeżna, m.in. ruch statku pomiędzy portami znajdującymi się na tym samym wybrzeżu lub w ramach tego samego kraju.
CACM Central American Common Market - Wspólny Środkowo Amerykański Rynek. 
CAD Cash Against Documents - typ transakacji polegającej na dostarczeniu towaru do odbiorcy dopiero po uregulowaniu płatności, w gotówce.
CAF Currency Adjustment Factor - Faktor stosowany do rozliczeń pomiędzy USA a krajami pacyfiku. Faktor ma na celu wyrównanie stawek frachtowych w przeliczeniu loklanych walut na dolara.
CAJEA Council of All Japanese Exporters' Association - Konsul Japońskich Exporterów.
Camber The arching of the deck upward measured at the centerline in inches per foot beam.
CAP Condition Assessment Programme - inspekcja statku mająca na celu okreslenie jego stanu technicznego.
Capesize Statek za duży aby przepłynąć kanałem Suezkim, zmuszony jest opływać Afrykę dookoła poprzez Przylądek Dobrej Nadziei - ok. 80,000 - 175,000 dwt.
Caping Opływanie Przylądka Dobrej Nadziei (Cape of Good Hope, Afryka Południowa).
Capital intensive tonnage Statek wymagających stosunkowo dużych inwestycji kapitałowych, np. wycieczkowiec, gazowiec, chemikaliowiec itp.
CARIBS Caribbean Sea - Morze Karaibskie
CARICOM Caribbean Community. - Wspólnota Państw basenu Morza Karaibskiego.
CAS Collision Avoidance System - Elektroniczny system zapobiegania zderzeniom na morzu, stosowany głównie w Stanach Zjednocznych na wodach wewnętrznych.
Casing Rury okładzinowe umieszczone w otworze wiertniczym celem zapobieęnia zawalenia się ścian otowru do wewnątrz.
CASO Council of American- flag Ship Operators (eight liner companies which left the AIMS). Rada operatorów statków z flagą Amerykańską (osiem kompanii liniowych, które opuściły AIMS).
Catwalk Most/kładka rozciągający się ze środka statku w stronę dziobu oraz rufy, nazywany również "walkway'em". Pozwala, na bezpieczne przejście na rurociągami lub innymi przeszkodami na pokładzie.
Cave-in Zapadanie się ścian odwiertu wiertniczego.
CBA Collective Bargaining Agreement (tariff agreement) - Układ Zbiorowy. Umowa pomiędzy krajem bandery a krajem zatrudnionych na statku marynarzy dotyczący warunków zatrudnienia.
CBFS Carbon Black Feed Stock - mieszanina węgla C12z innymi komponentami (naftalen, athracen, itp.). Powstaje w wyniku procesu "krakowania"  frakcji ropy naftowej w wysokiej temperaturze.
CBM Conventional Buoy Mooring - Konwencjonalna boja cumownicza.
CBR Commodity Box Rate - klasyfikowanie towaru według stawki frachtu, informacja podawana na kontenerze.
CBT Clean Ballast Tanks - Czyste zbiorniki balastowe. Termin używany w procedurach zwiazanych z balastami. Czysty, znaczy nie skażony żadnymi substancjami mogącymi zaszkodzić środowisku naturalnemu.
CCA Chemical Carriers Association - Stowarzyszenie operatorów chemikaliowców.
CCAF Comité des Armateurs de France - Francuskie Stowarzyszenie Armatorów.
CCC Customs Co-operation Council - forum międzynarodowej współpracy między organami celnymi, mający na celu stworzyć jednolite procedury.
CCR Cargo Control Room - Pomieszczenie na zbiornikowcu, w którym znajdują się urządzenia do kontroli zbiorników oraz zaworów. W CCR nadzoruje sie operacje związane z transferami ładunku płynnego.
CCS China Classification Society - Chińskie Towarzystwo Klasyfikacyjne.
CCW Clean Coastal Waters (Long Beach CA cooperative)
CD

Customary Dispatch - umowa pozwalająca armatorowi na nieponoszenie kosztów związanych z przestojem statku w porcie;

Chart Datum - (Zero Mapy) poziom wody obliczony dla najniższego pływu astronomicznego - Lowest Astronomic Tide (LAT). Dla tego poziomu wody podawane są na mapie głębokości. Dzięki takiemu odniesieniu głębokości prezentowane na mapie są "najgorszymi" spodziewanymi dla statku, co zwiększa bezpieczeństwo żeglugi.

CDS Chemical Data Sheet - Informacja na temat przewożonych chemikalii, stworzona przez producenta tych chemikalii.
CE Conseil de l'Europe (Strasbourg)
CEC Certificate of Equivalent Competency - Certyfikat Potwierdzający Dyplom. CEC jest wydawany w Wielkiej Brytanii na podstawie dyplomu wydanego w rodzinnym kraju marynarza.
CEFOR Maritime insurers central association. - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Morskich.
Cellar Deck The level beneath Rotary Table on a rig. On a jack-up this means the well-head and BOP. On a floating rig, it is the deck from which the guidelines are controlled. May also have a Marine Riser.
CEMT Conference Europeenne des Ministres des Transports - Oragnizacja przy OECD zajmująca się problemami transportu kolejowego, drogowego oraz żeglugi śródlądowej.
CEN European Standardization Organization - Europejska Organizacja Standaryzacji.
CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardisation - Komitet Europejski Standaryzacji Elektrotechnicznej.
CENSA Council of European and Japanese National Shipowners' Associations (London)
CERCLA Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (U.S.) Ustawa o ochronie środowiska, odpowiedzialności i odszkodowaniach.
CES Customs Exam Station - nazwa urzędu celnego udzielającego pozwolenia na przywóz ładunków zatwierdzonych przez USDA. (Stany Zjednoczone)

CFR
Code of Federal Regulations (U.S.)
CFS

Container Freight Station - Obiekt portowy do załadunku i rozładunku towarów w kontenerach do i ze statków. Zwany również terminalem kontenerowym. ;

Cubic Feet per Second - Metr sześcienny na sekundę. Miara prędkości przepływu łądunku w rurociągu.

CFT (CuFt) Cubic Feet - Stopa sześcienna. Miara pojemności.
CGT Colliery Guarantee Terms - Statek będzie ładowany na podstwaie gwarancji z kopalnii, na podstawie kontraktu zawartego pomiędzy kopalnią a czarterującym, okazyjnie także z  armatorem - umowa określa czas operacji ładunkowych z wyłączeniem świąt i przestojów.
Charterer Czarterujący - właściciel łądunku lub inna osoba/firma która wynajmuje statek.
Chartering Czarterwanie - wynajmowanie statku do przewozu ładunku.
Chartering agent Broker działający w imieniu czarterującego w sprawie wynajęcia statku.
Charter-Party (C/P) Kontrakt dotyczący wynajęcia powierzchni ładunkowej na statku. Kontrakt pomiędzy czarterującym a właścicielem statku.
Chemical tanker Specjalny zbiornikowiec przystosowany do przewozu chemikalii. Najnowsze statki wyposażone są w zbiorniki z nierdzewnej stali. Niezależne zbiorniki, osobne systemy pomp i rurociągów pozwalają na przewożenie różnych ładunków w tym samym czasie.
CHOPT

Charterer's Option - Opcja Czarterującego. Zapis w kontrakcie pozwalający czarterującemy na większą elastyczność, np: przy doborze portów wyładunkowych.

Zobacz MOLCO.

CIC Clean Island Council (Hawaiian cooperative)
CIF Cost, Insurance, Freight. tł. Koszt, Ubezpieczenie, Fracht. Określa, że ładunek jest przewożony na koszt sprzedającego, kupujący nie ponosi żadnych kosztów transportu.
CIFC Cost, Insurance, Freight and Commission - Określa, że koszty związane z przeładunkiem zawarte są w cenie sprzedającego, tzn. pokrywane przez niego.
CIFFO Cost, Insurance and Freight, Free Out - Określa, że koszty przeładunku pokrywa sprzedający.
CIMA Channel Industries Mutual Aid Association
CIP Calling-In-Point - punkt docelowy.
CIRCAC Cook Inlet Regional Citizen's Advisory Council
CIS Commonwealth of Independant States
CISPRI Cook Inlet Spill Prevention, Inc. (Alaskan cooperative)
Civil Liability Convention CLC - Zobacz Oil spill compensation.
CKD Completely Knocked Down - Oznacza ładunek, zwykle samochody, przewożony w częściach, do złożenia na miejscu przeznaczenia.
Classification society Towarzystwo Klasyfikacyjne - Organizacja, która przeprowadza badania statków nowo wybudowanych oraz później, w regularnych odstępach czasu. Ustala i utrzymuje standardy jakości dla statków i ich wyposażenia. Działa w imieniu władz morskich państwa bandery.
CLC Civil Liability Convention of 1969.
CLINGAGE Pozostałości, które przylegaja do wewnętrznej powierzchni, struktury kontenera, jak np: zbiornika po opróżnieniu.
CLS Closed Loading System - System Zamkniętego Ładowania. System pozwalający na ładowanie zbiornikowca w taki sposób aby ze zbiorników nie wydostawały sie żadne gazy. Gazy są odprowadzane za pomocą specjalnej rury. Stosowane na chemikaliowcach, aby zabezpieczyć załogę znajdującą się na pokładzie przed szkodliwymi oparami.
CMI Comite Maritime International - międzynarodowe stowarzyszenie prawa morskiego.
COA Contract of Affreightment - quantity contract: - Kontrakt na ilość: Umowa między właścicielem statku i nadawcą dotycząca przewozu określonej ilości ładunku. Armator wybiera wówczas statek odpowiedni do przewozu okreslonej ilości ładunku.
Coating Rodzaj farby zapobiegającej korozji.
COE Corps Of Engineers - Korpus Inżynieryjny.
COFFERDAM Pusty, szczelny przedział na statku wodnym. Oddziela zbiorniki ładunków płynnych od innych pomieszczeń. Zapobiega przedostawaniu się gazów z tych pomieszczeń.
COFR Certificate of Financial Responsibility - Certyfikat Odpowiedzialności Finansowej. Obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. Statki muszą posiadać taki certyfikat, gwarantujący zapłacenie do 1500 $ za DWT w razie rozlewu olejowego.
COGSA Carriage of Goods by Sea Act (USA). - Ustawa o Przewożeniu Towarów Drogą Morską.
Collar Najgrubsza część rury, znajdująca się najbliżej świdra wiertniczego.
Combination carrier Statek przystosowany do przewozu ładunków masowych stałych i płynnych. Istnieją dwa główne typy: Ore carriers i bulk-tank-ships.
Commission Wynagrodzenie maklera, zazwyczaj 1,25 % brutto wartości ładunku. Obliczane również przy sprzedaży i zakupie statków, wówczas wynagrodzenie stanowi jeden procent ceny zakupu.
Completion 
Przygotowanie odwiertu do wydobycia.
Conductor Pipe O dużęj średnicy - Pierwsza rura wprowadzana do odwiertu, tzw. rura prowadząca. Stabilizuje ściany otowru w pierwszych etapach odwiertu.
Container vessel Statek skonstruowany specjalnie do przewozu kontenerów.
Contract of Affreightment, c.o.a. Zobacz COA
COP

Custom Of The Port - ładunki które mają być załadowane lub wyładowane jak za zwyczaj, w danym porcie. Zatem nie ma ściśle określonych stawek przeładunkowych zawartych w  umowie. Właściciel zdany jest na kaprysy lokalnych praktyk i zwyczajów. Prawdopodobnie będzie wnioskować o wyższą stawkę frachtu, aby uchronić się przed ewentualnymi opóźnieniami.

COR Certificate Of Registry - Certyfikat okrętowy - dokument stwierdzający przynależność państwową statku i prawo podnoszenia bandery. Jest świadectwem, że statek został wciągnięty do Rejestru Okrętowego. Zawiera podstawowe dane statku. Ważny do wykreślenia statku z rejestru. Dotyczy jednostek o dostatecznej długości i mocy silnika.
COTCTFC Charterer's Option To Complete To Full Cargo - Opcja w umowie mówiąca o tym, że czarterujący musi wypełnić przestrzeń ładunkową maksymalnie.
COTP Captain Of The Port (U.S. Coast Guard)
COTTON CLUB COTTON CLUB - nieformalne forum dla żeglugi w Europie Zachodniej i Japonii z siedzibą w Waszyngtonie.
COW

Crude Oil Washing -  (Mycie Surową Ropą) - metoda czyszczenia zbiorników za pomocą ropy przewożonej jako ładunek statku. COW jest zwykle używany, podczas rozładunku zbiornikowca. Ropa brana jest ze zbiorników i pompowana specjalnym rurociągiem do stałego lub pólstałego systemu myjącego, gdzie następnie jest rozpylana na wszystkie wewnętrzne powierzchnie zbiornika. Procedura ta usuwa wszystkie ładunki, które są"przyczepione" do powierzchni zbiornika.

CPP Clean Petroleum Products
CQD Customary Quick Dispatch - statek jest ładowany i rozładowywany tak szybko jak to jest możliwe i zwyczajowo w danym porcie - zobacz CD
CR China Corporation Register (Taiwan) - Taiwanese Skip Classification Agency. - Tajwańskie Towarzystwo Klasyfikacyjne.
Crane and Construction Vessel/Unit

Normalny statek, barka lub półzanurzeniowa konstrukcja przystosowane do przenoszenia i utrzymania instalacji stałych. Pełnią role pomocniczą. Mogą rónież być przerobione na miejsca zakwaterowania. Inne usługi to: obiekty magazynowe, dostawy wody, sprężonego powietrza i energii elektrycznej, biura, centrum komunikacji, lądowisko helikopterów, itp.

CRC Clean River Cooperative (Portland OR - Columbia River)
CRD Current Rate Discharge (Zobacz Current Rate)
CRISTAL

Contract Regarding a Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution - dobrowolny system ustanowiony przez koncerny naftowe, w celu "zatkania" dziury w konwencji IMO w sprawie zaspokojenia roszczeń finansowych w związku z wyciekami oleju. Supplement firm naftowych do TOVALOP.

CRL Current Rate Load (Zobacz Current Rate)
Cross Trade

Ruch towarowy ładunków między portami zagranicznymi. Prawie 95 procent tonażu Norweskiego jest właśnie w systemie cross-trading.

CRS Croatian Register of Shipping (Hravatski Registar Brodova) - Chorwackie Towarzystwo Klasyfikacyjne.
Crude (oil) Unrefined oil directly from the well.
Cruise ship Statek pasażerki przewożący pasażerów pomiędzy różnymi portami, na zasadzie wycieczki a nie transportowej. Standard wyposażenia kabin i innych pomieszczeń na tym typie statku jest zwykle bardzo wysoki i komfortowy.
CSC Container Safety Convention - Konwencja dotycząca bezpiecznego przewozu ładunku skonteneryzowanego.
CSD Closed Shelter Deck Ship - Starsza konstrukcja statku, dodatkowy lekki pokład po otwarciu którego otrzymywało się dostęp do pokładu głównego lub ładowni.
CSG Consultative Shipping Group - forum do dyskusji na temat kosztów transportu, na szczeblu rządowym. W skład wchodzi czternastu uczestników z Europy Zachodniej i Japonii.
CSM Closed System Measurement - System Zamkniętego Pomiaru. System pozwalający na mierzenie zbiorników bez potrzeby ich otwierania i wypuszczania toksycznych gazów. Stosowany głównie na chemikaliowcach
CST Centistrokes - Miara lepkości olejów takich jak oleje napędowe. Im większa liczba centistrokes, tym wyższe klasy lepkości oleju.
CSWR Chamber of Shipping War Risks, CP clauses. Klauzula w umowie Czarterowej (CP) dotycząca warunków wojennych.
CTAC Chemical Transportation Advisory Committee - Komitet doradcy w sprawie przewozu chemikalii.
CTL Constructive Total Loss - utrata lub uszkodzenia ładunku lub statku, który jest na tyle duża, że koszt naprawy lub odszkodowanie przekroczy ich wartość, w wypadku naprawy lub zwrotu.
Cubic Capacity

Najważniejszy pomiar stoswany, gdy ładunek jest na tyle lekki, że statek pomimo wypełnienia przestrzeni ładunkowej do granic możliwości, nie przekracza limitu załadowania do linii ładunkowej (free board). Pojemność jest mierzona w metrach sześciennych lub stopach sześciennych (cu.ft.).

Current Rate Określone koszta jakie armator płaci za szybkość załadunku lub wyładunku.
CVS Consecutive Voyages - szereg kolejnych podróży, zwykle z portu A z ładunkiem do portu B, powrót w stanie balastu, i tak dalej do momentu całkowitego przewiezienia ładunku z A do B.
CWD Colliery Working Days - czas pracy określający normalne godziny pracy, wliczając czas strajków lub innych zdarzeń.
CY Container Yard - Obiekt portowy, w którym kontenery są zatwierdzane do załadunku na statek oraz po rozładunku kontenerów, są dostarczane do odbiorców.

 

REKLAMY GOOGLE
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź