seaman
seaman - all about work at sea

dotpay
geotrust

A

A
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | V | X | Y | Z |

A.S. (A.s.) Alongside - klauzula w liście załadunkowym, towar dostarczony pod burtę statku.
AA  
Always afloat - zawsze na wodzie
AAAA Always Afloat, Always Accessible - zawsze na wodzie, zawsze dostępny
AALA American Association for Laboratory Accrediation - Amerykański Związek Akredytacji Laboratoriów
AASO Assosiation of American Ship Owners - Amerykańskie Stowarzyszenie Armatorów
AB Able seaman - starszy marynarz
AB (ABS) American Bureau of Shipping-Amerykańskie (USA) Towarzystwo Klasyfikacyjne
Abandoned Well Odwiert w morskim górnictwie naftowym, w którym zaprzestano produkcji.
ABS American Bureau of Shipping- Amerykańskie Biuro Klasyfikacyjne.
Accommodation Unit/Floatel Zwykle jednostka półzanurzeniowa lub jack-up, wyposażona w kabiny, stołówki i kantyny oraz biura dla maksimum 800 osób. Ten rodzaj platformy jest zwykle wykorzystywany dla potrzeb personelu budującego lub pracującego na platformie produkcyjnej zamocowanej na stałe. Może być również wyposażona w warsztaty i pomieszczenia magazynowe.
ACFN American Bureau of Shipping- American classification society - Amerykańskie Biuro Klasyfikacyjne
ACGFO Any Commercial Grade of Fuel Oil - każda klasa handlowa na olej opałowy
Acid Gas Gas with pollutants causing a low pH-value. Creates corrosion problems. - Gaz z substancjami powodującymi niskie pH.Powoduje korozję.
Acidizing Wtryśnięcie kwasu solnego w produkcji ropy lub gazu w strefe produkcji pod dnem morskim. Kwas rozpuszcza cząsteczki osadowe, tym samym zwiekszając przepuszczalność hydrauliczną skał.
ACOT Advisory Committee on Offshore Technology - Komitet doradczy ds. technologii offshore.
ACP Area Contingency Plan- plan awaryjny dla danego obszaru.
ACS American Chemicals Society - Amerykańskie towarzystwo ds. chemikaliów.
AD

Air Draft - correctly used, air draft refers to the distance from the vessel's waterline to the top of the highest mast in an unladen condition. Important to determine whether the vessel can pass under fixed bridges. (Airdraft is also used to refer to the distance from the vessel's light waterline to the top of the hatch coming. This dimension must be known to determine whether the vessel will fit under the fixed shore loading or discharging appliance.)

Air Draft - Jest to pomiar wysokości od lini wodnej statku do szczytu najwyższego masztu w stanie nieobciążonym. Ważne, aby ustalić, czy statek może pływać pod danym mostem. (Airdraft jest także używane w odniesieniu do odległości od statku światła wodnicy do górnej części klapy. Wymiar ten musi być znany w celu ustalenia, czy statek będzie mieścić się pod różnego typu instalacjami lub urządzeniami portowych.

ADEC Alaska Departement of Environmental Conservation - Departament ochrony środowiska na Alasce
ADR

Alternative Dispute Resolution - a relatively new innovation whose use has increased in the last decade in response to a general rise in litigation in many jurisdictions and the thereby escalating cost associated therewith, as well as the increased dissatisfaction with the legal process itself. The ADR is a tool designed as a supplement to a given judicial system to provide parties of otherwise good and long term working relationship with a cheaper and in most cases less adversial alternative to lengthy court hearings and arbitrations.

Uchwała o rozwiązywaniu sporów - stosunkowo nowe innowacje, których wykorzystanie wzrosło w ciągu ostatniej dekady w odpowiedzi na ogólny wzrost liczby sporów w wielu systemach prawnych i tym samym eskalacji kosztów z nim związanych, jak również wzrost niezadowolenia z samego procesu sądowego. ADR to narzędzie przeznaczone jako dodatek do danego systemu sądownictwa w celu zapewnienia stronom termin inaczej dobra i długa współpraca z tańszych i w większości przypadków mniej adversial alternatywę dla długich rozprawach sądowych i arbitrażowych

Aerated Mud Drilling mud mixed with oxygen to increase efficiency - muł wiertniczy zmieszany z tlenem w celu zwiększenia efektywności.
AFRA

Average Freight Rate Assessment - określenie wysokości frachtu za przewóz ładunku, wykorzystywany przy obliczeniach u międzynarodowych kooperantów. Publikowany raz w miesiącu dla kilku grup zbiornikowców o standardowej wielkości.

Aframax Statek o największej wielkości określonej standardem AFRA.
AFRASEC Afro-Asian Organization for Economic Cooperation - Afrykańsko-azjatycka organizacja współpracy ekonomicznej.
AFTA Asean Free Trade Area (See ASEAN) - Azjatycka strefa wolnego handlu.
AG Arabian Gulf - również jako PG - Persian Gulf - Zatoka Perska.
Agent / Ship's Agent

Osoba opiekująca się interesami statku w porcie. Obowiązki obejmują:

  • organizowanie pilotażu, holowania i cumowania dla statków,
  • zbieranie dokumentów ładunkowych i podpisywanie dokumentu przewozowego.
AGS Annual General Survey- Główny Przegląd (Kontrola) Roczny
AH Antwerp Hambug range - klauzula w liście załadunkowym, towar co każdy port między Antwerpią i Hamburgiem, wliczając oba te porty.
AHT Anchorhandling Tug - statek zatrudniony w sektorze morskiego górnictwa naftowego, przenoszący kotwice platform i wykonujący operacje holownicze.
AHTS AHT który wykonuje również funkcję zaopatrzeniowca (PSV).
AID Agency for International Development - US organization for civilian aid programmes - Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego - organizacja USA do cywilnych programów pomocy
AIMS American Institute of Merchant Shipping - the American shipowners' association for the major part of the privately owned tonnage - stowarzyszenie amerykańskich armatorów na znaczną część prywatnego tonażu.
AIS Automatic Identification System - system automatycznej identyfikacji statków.
ALADI Latin-American Integration Association (11 members) - latyńsko-amerykańskie stowarzyszenie integracji.
ALAMAP Associacón Latinamericano de Armadores - Latin-American Shipowners' Association (established in March 1963) - latyńsko-amerykańskie stowarzyszenie armatorów.
ALU-TUCP Philippine Seafarers' Union, member of TUCP (Trade Union Council of the Philippines) - Związek Marynarzy Filipińskich
AMA Association of Maritime Arbitrators, New York - Morskie stowarzyszenie arbitrów,Nowy York
AMOSUP Associated Marine Officers' and Seamen's Union of the Philippines - Filipino union for officers and crew - Związek marynarzy i oficerów filipińskich
AMPD Average Most Probable Discharge - średnia, najbardziej możliwa rata wyładowcza.
AMR Amercoat - rodzaj farby antykorozyjnej
AMS Automated Manifest System (For US Departement of Agriculture Entry Processing Procedures for US ports) - sytem zgłaszania ładunków przywożonych drogą morską na terytorium USA, przewoźnicy morscy są zobligowani do przekazania wszystkich numerów pieczęci na kontenerach via Vessel Automated Manifest System na 24 godziny przed załadowaniem ładunku na pokład w porcie zagranicznym.
AMVER Automatic Mutual-Assistance Vessel Rescue System - American warning system for international shipping - Automatyczny system wzajemnej pomocy statku - Amerykański system ostrzegania dla żeglugi międzynarodowej.
ANDES’ Pact Customs and tariffs union between Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru and Bolivia with common external customs’ tariffs - Umowa o opłatach celnych i cenniku. 
Anchor Piling Mooring point on the sea bed - punkt cumowniczy na dnie morza.
Anchorhandling
Tug
AHT - Statek realizujący zadania, takie jak umieszczanie lub przesuwanie kotwic, jak i holowania urządzeń wiertniczych, barek itp. Może być też jednostką zaopatrującą i jest w takich przypadkach nazywany (AHTS).
Annular Blowout Preventer Zawór bezpieczeństwa podczas operacji wiercenia. Składa się z gumowej uszczelki,zatrzymuje przepływ błota poza ciąg wiercenia.
Annulus Odległość między ciągiem wiercenia i obudowy lub ścianą otworów.
ANPRM Advance Notice of Proposed Rulemaking (U.S.) - Publiczne oświadczenie w sprawie proponowanych zmian w prawie
ANS Alaskan North Slope (crude oil) -  Rejon na Alasce bogaty w złoża ropy. Ze względu na położenie w rezerwacie przyrody, urobek z tych złóż jest transportowany za pomocą rurociągu, którego zakończenie znajduje się u wybrzeży Pacyfiku, w rejonie miejscowości Valdez.
ANSI American National Standard Institute - Organizacja non-profit zajmująca się nadzorem oraz przestrzeganiem standardów międzynarodowych przy produkcji, na terenie USA.
AODC Association of Offshore Diving Contractors - Związek nurków kontraktowych sektora offshore.
AOSC Assistant On-Scene Coordinator (U.S. Coast Guard) - osob zajmująca się asystowaniem koordynatorowi akcji ratunkowych/ratowniczych na wodach Stanów Zjednocznych.
AP All Purposes or Additional Premium - tł. "wielozadaniowy lub dodatkowa premia".
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation (18 members) -  Współpraca pańsw rejonu Azji oraz Pacyfiku
API American Petroleum Institute - założony w 1919 roku. Pierwsze stowarzyszenie handlujące ropą, obejmujące wszystkie gałęzie przemysłu naftowego.
API GRAVITY

Standardowa gęstość ropy naftowej wyrażona w jednostkach API. Ciężar API wyznacza się za pomocą jednoczesnych pomiarów z hydrometru oraz temperatury i sprowadza do temperatury 15ºC.

APICOM Association of Petroleum Industry Cooperative Managers - Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego Menedżerów.
APS 
Arrival Pilot Station - Miejsce w którym pilot wchodzi na burtę statku, statek powinien wysłać informację o czasie przybycia do stacji pilotowej.
APT After Peak Tank- zbiornik balastowy rufowy
AR / ATRS American Tanker Rate Schedule-Revised - Standardowe informacje grupy amerykańskich brokerów wyrażona w dolarach dla przewozu ropy na różnych trasach
ARA Antwerpen-Rotterdam-Amsterdam- w liście przewozowym często uzywane jako określenie miejsca dostarczenia ładunku.
Arbitration Metody rozstrzygania sporów przez jednego lub kilku arbitrów. Szybsze i tańsze niż przy sprawie w sądzie.
ARPA Automatic Radar Plotting Aid - Przystawka do radaru pozwalająca na obliczanie sytuacji kolizyjnej.
ART Alternative Response Technology
Articulated Platform/ Oscillating Platform Struktury offshore przymocowane do dna morskiego za pomocą zawiasów przegubowych, stabilizowane przez elementy wyporności blisko powierzchni. Zazwyczaj używane w związku z ładowaniem boi i wież.
ASBA Association of Ship Brokers and Agents (U.S.A., Inc.), New York - Stowarzyszenie pełnomocników i maklerów okrętowych (USA, Nowy York).
ASEAN Association of South East Asian Nations - Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore - Stowarzyszenie wschodnio-azjatyckich narodów(Indonezja,Malezja,Filipiny,Singapur).
ASEM Summit Meeting between Asian and European nations - Spotkanie na szczycie między narodami europejskimi i azjatyckimi.
ASF Asian Shipowners' Forum - shipowners' association for East Asia and Oceania - Związek armatorów obszaru Wschodniej Azji oraz Oceanii.
ASME American Society of Mechanical Engineers - Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników.
ASO Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartoyer - The Employers' Organization for Ships and Offshore Installations (Oslo) - Organizacja marynarzy oraz pracowników sektora offshore.
AST Atlantic Strike Team (U.S. Coast Guard) - Atlantycka grupa uderzeniowa Straży Granicznej USA.
ASTF Alaska Science and Technology Foundation - Fundacja nauki i technologii, Alaska.
ASTM American Society for Testing and Materials - Amerykańskie stowarzyszenie wyznaczające standardy międzynarodowe.
ATDN Any Time Day or Night - w każdej chwili dnia i nocy.
ATDNS/
ATDNSHINC
Any Time Day or Night Shinc (Sundays and Holidays Included) - w każdej chwili dnia i nocy, niedziele i wakacje również.
ATRS / AR Zobacz AR.
ATS All Time Saved - Cały zaoszczędzony czas.
ATSB All Time Saved Both ends
AUTOMATIC SAMPLER Urządzenie zainstalowane w przepływie, sterowane automatycznie, tak aby wyodrębnić reprezentatywną próbę przepływu.
AUTOMATIC TANK GAUGE Instrument zdolny do wskazania poziomu produktu ze zdalnej lokalizacji do odbiornika.
AWES Association of Western European Shipbuilders - Stowarzyszenie stoczniowców w europie zachodniej.
AWO American Waterways Operators - operatorzy amerykańskich dróg wodnych.

 

REKLAMY GOOGLE
Regulamin  | Polityka prywatności  | Pliki cookies  | Płatności  | Reklamy  | Kontakt
strony internetowe łódź